Strona główna Strona główna Mapa serwisu Wyszukiwarka Napisz do nas Eurograf, strony www, domeny, hosting, grafika użytkowa Do góry
 
Dziś jest: Poniedziałek, 18 czerwca 2018  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
 
   
 
 
 
 
 
Zęby mądrości

Afty

 

jak zmniejszyć dyskomfort powodowany aftami w jamie ustnej....?

SIMPLANT

Pierwszy na świecie interaktywny /oparty na obrazie trójwymiarowym/ System Planowania
Leczenia Implantologicznego 3D.
Odbudowa kości

 bioosstop.jpg                                                               
  Bardzo często ,po przeprowadzeniu badań 
  klinicznych i diagnostyki radiologicznej,okazuje się ,że
  w miejscach gdzie z protetycznego punktu widzenia
  powinien znaleźć się implant występuje deficyt kości
  uniemożliwiający jego wszczepienie.
  Deficyt ten ma związek z zanikiem kości ,który
  postępuje po usunięciu zęba oraz z rozmieszczeniem
  i rozmiarami struktur anatomicznych w
  szczękach ,takich jak,kanał nerwu żuchwowego czy 
  zatoki szczękowe.

Do niedawna w takich sytuacjach odstępowano od leczenia implantologicznego,lub wszczepiano implanty w miejscach gdzie kości było pod dostatkiem,choć nie były to najlepsze miejsca pod względem funkcjonalnym i estetycznym dla celów przyszłej protetyki. 
Rozwój technik odbudowy kości oraz wyprodukowanie biomateriałów,czyli jej syntetycznych substytutów ,rozszerzył zakres implantacji o miejsca kiedyś zdyskwalifikowane do tego celu. 

 

W naszej Praktyce stosujemy następujące techniki odbudowy kości:


-STEROWANA REGENERACJA KOŚCI  /GBR-guided bone regeneration/

-ROZSZCZEPIENIE WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO /ridge splitting/

-PRZESZCZEPY KOŚCI AUTOGENNEJ

-PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ /sinus lift/Sterowana regeneracja kości-to odbudowa kości pacjenta do poziomu umożliwiającego
                                                      implantację.Zanik kości wyrostka w wymiarze pionowym i            
                                                      poziomym  powoduje powoduje w efekcie to ,że jest on za niski lub
                                                      zbyt wąski aby  można było umieścić w nim implant dentystyczny.
                                                      Ok.40% przypadków wszystkich zabiegów implantacyjnych wymaga
                                                      regeneracji kości.W jej wyniku odbudowana kośc będzie stanowiła
                                                      odpowiednie oparcie dla implantu oraz zancząco poprawi wynik 
                                                      estetyczny leczenia.


zanik1.jpg    zanik2.jpg    zanik3.jpg

                                                      zanik4.jpg  Do sterowanej regeneracji kości wykorzystywane są biomateriały-
   czyli substytuty kości oraz kość własną pacjenta. Często 
   używane są równocześnie. Do pokrycia augumentatu ,czyli 
   materiału odbudowującego kość używamy specjalnych  
   membran ,które  stanowią barierę dla tkanek miękkich.
   Ogromna różnorodność na rynku biomateriałów pozwala na
   optymalny wybór w każdym konkretnym przypadku. W naszej
   Praktyce ,zdecydowana większość zabiegów odbudowy kości
   przeprowadzana jest z zastosowaniem materiału  
   kościozastępczego Bio-Oss oraz kolagenowych 
                                                         resorbowalnych  membran Bio-Gide firmy Geistlich.

  Bio-Oss-to materiał kościozastępczy produkowany z kości wołowych.W trakcie procesu produkcyjnego usuwane są z niego wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywoływać reakcje alergiczne. Naturalna struktura mineralna zostaje jednak nienaruszona. Wykazuje ona ogromne podobieństwo do struktury kości ludzkiej. Ten porowaty materiał o utkaniu ludzkiej kości stanowi doskonałe rusztowanie dla naczyń krwionośnych i komórek kościotwórczych. Stanowi matrycę,sieć,dla tworzącej się tkanki kostnej. Z upływem czasu ,ok.1mm w ciągu miesiąca,Bio-Oss ulega resorbcji,a miejsce po nim zajmuje nowo wytworzona kość.  

                    autogenous-bone-stucture.jpg                                      bio-oss-structure.jpg
                         struktura kości ludzkiej                                               struktura biomateriału Bio-Oss
                            pod powiększeniem                                                         pod powiększeniem

Bio-Gide-to membrana zbudowana z oczyszczonych włókien kolagenowych. Stanowi ona barierę ,nie pozwalającą na kontakt tkanek miękkich z materiałem kościozastępczym. Prócz tego wspomaga proces gojenia się tkanki kostnej i tkanek miękkich.

                      geis_mat.jpg
                                   
                      
Membrana Bio-Gide składa się z dwóch warstw.Oznaczona czerwonumi strzałkami 
                      warstwa zbita -chroni kość przed wrastaniem tkanek miękkich.Niebieskimi strzałkami 
                      oznaczono warstwę porowatą ,która wspomaga  regenerację kości.

 

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego- W przypadkach zaniku wyrostka zębodołowego tylko w   
                 / ridge splitting  /                             wymiarze przednio-tylnym,a więc wtedy gdy jest on
                                                                           wystarczająco wysoki lecz bardzo
                                                                           cienki,wąski ,zastosowanie znajduje technika zwana
                                                                           rozszczepieniem wyrostka-ridge splitting .
Za pomocą ultradźwięków,kość rozcinana jest wzdłuż szczytu wyrostka,na głębokość ok 1,5-2 cm. Następnie rozcięte blaszki kostne są rozchylane narzędziami ręcznymi .W przestrzeń pomiędzy rozchylone blaszki wyrostka wprowadzamy implanty ,które utrzymują uzyskaną szerokość kości. Pozostałe wolne miejsca między rozszczepionymi blaszkami wyrostka uzupełniane są biomateriałem Bio-Oss.Cały obszar zabiegu pokrywany jest na koniec resorbowalna membraną Bio-Gide i zaszywany.

Nacisk rozchylonych blaszek kostnych na implant pozytywnie wpływa na jego stabilizację i przyczynia się do lepszego kontaktu kości z powierzchnią implantu.

 splitting1.jpg                                                                  
             splitting2.jpg
  wąski,zanikły wyrostek  zębodołowy               rozszczepienie wyrostka zapomocą ultradźwięków-urządzeniem
                                                                        Surgysonic.Wprowadzony implant.

                                                                                                      
                                                                      splitting3.jpg
                                                                      szczeliny powstałe po rozszczepieniu wyrostka uzupełnine bio-
                                                                      materiałem BioOss.

     splitting5.jpg
     na zdjęciu panoramicznym widać efekty zabiegu polegającego na podniesieniu zatoki szczękowej metodą
     otwartą  oraz rozszczepieniu wyrostka zębodołowego i wszczepieniu implantu w pozycji 14.

      
 
 Przeszczepy kości autogennej-                     Metodą dającą bardzo dobre wyniki w odbudowie
                                                                              kości są przeszczep  kości autogennej,czyli 
                                                                              pochodzącej od tej samej osoby,której odbudowujemy
                                                                              kość.

Tkanka kostna w postaci bloczków kostnych pobierana jest najczęściej z żuchwy pacjenta i przeszczepiana w miejsce ,które zamierzamy odbudować.

Miejscami  z którego pobieramy bloczki kostne są :

human_jawbone_frontres.jpg                                 human_jawbone_leftres.jpg
  
               okolice bródki                                        lub                                    kąta żuchwy   block7.jpg  Pobrany bloczek przenoszony jest do miejsca
  biorczego ,gdzie występuje deficyt kości.Mocowany jest
   specjalnymi śrubkami.

 

 block8.jpg   Szczeliny pomiędzy bloczkiem a kością szczęki
   uzupełniane są materiałem kościozastępczym.
                                       

 

 block10.jpg   Jeśli jest to konieczne ,bloczek wraz z  materiałem
   kościozastępczym zostaje przykryty kolagenową
   membraną .

 

 


                                                                                                                                                                                 block9.jpgPo około 4-5 miesiącach  usunięte zostają śrubki
  mocujące przeszczep i w odbudowaną kośc 
  można wszczepić implant

 

 

 

 

Podniesienie dna zatoki szczękowej-  Miejscem ,w którym bardzo często spotykamy się z  
                                                                     deficytem  kości uniemożliwiającym implantację są tylne
                                                                     obszary szczęki górnej. Powodem tego jest znajdująca się 
                                                                     po obu stronach  trzonu szczęki -zatoka szczękowa-/sinus 
                                                                     maxillaris/.Jest to wypełniona powietrzem przestrzeń
                                                                     w kształcie trójściennej  piramidy ,której podstawa
                                                                     skierowana jest do dołu.
                                                                     W trakcie życia objętość zatoki powiększa się -następuje jej
                                                                     pneumatyzacja. Utrata zębów w obszarze znajdującym się
                                                                     bezpośrednio pod zatoką szczękową ,następujący w
                                                                     związku z tym zanik kości oraz postępująca pneumatyzacja
                                                                     bardzo często uniemożliwia bezpośrednią 
                                                                     implantację .Musi być ona poprzedzona zabiegami
                                                                     odbudowującymi kość .

sinus1a.jpg  sinus1b.jpg  sinus1c.jpg
Odpowiednia ilośc kości umożliwia     Zanik kości i pneumatyzacja zatoki       Zbyt mało kości aby umieścić w niej
implantację bez zabiegu odbudo-        powiększa się z biegiem czasu .            implant o odpowiedniej długości.
wującego kość.

 

Zabiegiem operacyjnym,którego efektem jest odbudowa kości umożliwiająca implantację w tej okolicy szczęki jest -podniesienie dna zatoki szczękowej-sinus lift. Przeprowadzony po raz pierwszy w 1975 roku, dzisiaj jest bardzo bezpiecznym i przewidywalnym zabiegiem, dającym bardzo dobre wyniki w leczeniu implantologicznym. W zależności od stopnia zaniku tkanki kostnej ,która znajduje się pomiędzy zatoką szczękową a jamą ustną zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej wykonywany jest dwoma metodami-otwartą lub zamkniętą.

 

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą- polega na wycięciu w bocznej ścianie 
           zatoki małego okienka ,przez które narzędziami ultradźwiękowymi i ręcznymi delikatnie
           odwarstwiamy  błonę śluzową zatoki od kości dna zatoki.W uzyskaną przestrzeń aplikujemy
           materiał kościotwórczy .Okienko pokrywamy membraną zaporowa i zamykamy dostęp do
           zatoki.Tą metodą możemy uzyskać nawet ponad 10mm nowej kości ,która umożliwi nam
           implantację w tym obszarze.
           Po zabiegu następuje okres regeneracji kości,w czasie którego wprowadzony biomateriał
           zamienia się w tkanke kostną.W zależności od ilości użytego biomateriału i stopnia
           podniesienia dna zatoki okres ten może trwać od 6 do 12 miesięcy.

sinus3a.jpg  sinus3b.jpg  sinus3c.jpg

Wykonanie okienka,podniesienie           Biomateriał zamienił się w tkankę       Implant wszczepiony w odbudo-
błony śluzowej zatoki,aplikacja bio-          kostną.                                              waną  kość.
materiału i zamnięcie dostępu do                                                                       
zatoki szczękowej.


        Gdy grubość tkanki kostnej dna zatoki przed zabiegiem zapewni nam pierwotną stabilizację
        wszczepu,istnieje możliwość jednoczesnej implantacji i podniesienia dna zatoki.


sinus2a.jpg  sinus2b.jpg  sinus2c.jpg
Wykonanie okienka-dostępu do                    Aplikacja biomateriału                  Wszczepienie implantu w trakcie
zatoki i podniesienie błony śluzo-                                                                      zabiegu podniesienia dna zatoki
wej.

 

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą-to opracowana w 1994 roku
            technika ,polegająca na dojściu do dna zatoki szczękowej przez otwór na szczycie
            wyrostka,służący później jako łoże dla wprowadzonego implantu.Po dojściu do dolnej
            ściany zatoki specjalnymi narzędziami unosimy blaszkę kostną wraz z błoną śluzową
            zatoki.W uzyskaną przestrzeń porcjami wprowadzamy biomateriał .Standardowo,zabieg
            zamknietego podniesienia dna zatoki kończy się wprowadzeniem implantu .
            Metodą tą możemy podnieśc  dno zatoki o 2-3 mm.Stosowana jest więc tylko wtedy gdy taki
            własnie deficyt kości występuje.

zamknity1.jpg  zamkniety2.jpg  zamkniety3.jpg


                                                                                                                      .:powrót-IMPLANTOLOGIA:.


                   


 
 
Projekt i wykonanie Drukuj.eu | © 2009 | All rights reserved